Information om hantering av personuppgifter

CTC Clinical Trial Consultants AB, org.nr: 556849-1848 med adress Dag Hammarskjölds väg 10B, 752 37 Uppsala (fortsättningsvis benämnd som ”CTC”, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som vi samlar in från dig enligt vad som närmare beskrivs i denna information om hanteringen av personuppgifter. CTC utför all behandling av personuppgifter enligt gällande lagstiftning och vill vara transparanta med hur dina personuppgifter behandlas. Denna information beskriver hur och för vilka ändamål vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Vi använder de uppgifter du lämnar tillsammans med ditt samtycke för att ha möjlighet att ha en långsiktig relation med dig när du har anmält dig till att vara med i vår databas med forskningspersoner, och däri kunna behandla dina personuppgifter enligt de ändamål som beskrivs närmare i denna information.

Om du vill veta mer om CTC, besök gärna någon av våra hemsidor: www.ctc-ab.se eller www.forskningsperson.se. CTCs integritetspolicy hittar du på www.ctc-ab.se.

Du är varmt välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud via e-mail dpo@ctc-ab.se om du har frågor, funderingar eller klagomål vad gäller hanteringen av dina personuppgifter.

Hur och för vilka ändamål samlar vi in och använder din information?

CTC:s hemsida www.forskningsperson.se används för att informera potentiella forskningspersoner om våra pågående kliniska studier och hur man kan delta i dessa studier som forskningsperson. Den information som samlas in om dig via våra anmälningsformulär på hemsidan och vid efterföljande kontakt med dig vid rekrytering till en specifik studie förs över, lagras och hanteras i våra system och i vår databas. När du registrerar dig på vår hemsida sparas information om dig i vår databas med forskningspersoner, både när du anmäler dig generellt på vår hemsida och till en specifik studie. Även om du inte deltar i någon studie eller redan har deltagit i en studie, sparas information om dig i vår generella databas med forskningspersoner för kommande studier. Den lagrade informationen använder vi löpande för att kunna hitta forskningspersoner till våra studier och informera dig via e-post, sms eller telefon om kommande studier på CTC. Vi använder även din information för att kontakta dig via e-post, sms eller telefon och administrera kontakten med dig, samt boka upp dina besök hos oss när du deltar i en studie hos oss. Om du deltar i en studie kan vi i ett senare skede komma att behandla personuppgifter i syfte att betala ut eventuella arvoden till dig för ditt deltagande i studien.

Om du deltar i en studie hos oss kommer ytterligare information om dig behandlas inom ramen för genomförandet av studien. Du kommer att få separat information om hur dina uppgifter i övrigt kommer att behandlas inom ramen för en studie, dvs. i form av både journaldata och studiedata, i samband med att du tillfrågas om samtycke till att delta i studien. Beroende på studie kan en annan part än CTC komma att vara personuppgiftsansvarig för delar av behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för en studie som du deltar i. Detta eftersom CTC i sådana fall anses samla in och behandla dina personuppgifter i studien åt en annan parts räkning. Du kommer att informeras om detta tillsammans med all övrig information avseende studien, i samband med att du tillfrågas om samtycke till att delta i studien. 

Vilken information samlar vi in om dig?

När du anmäler dig via våra anmälningsformulär på forskningsperson.se, och när vi har efterföljande kontakt med dig för rekrytering till en specifik studie, så samlar vi in nedanstående personuppgifter om dig:

Kontaktuppgifter (såsom namn, telefonnummer, mailadress).

Viss hälsoinformation (såsom längd/vikt, eventuella läkemedelsbehandlingar och sjukdomar).

Vi kommer även att samla in information om huruvida du varit med i studier tidigare. Om du deltar i en studie kan vi i ett senare skede komma att samla in bankuppgifter från dig för att kunna betala ut eventuella arvoden till dig för ditt deltagande i studien.

När du är i kontakt med oss i övrigt, till exempel för att ställa frågor inför anmälan till vår databas eller till en specifik studie, så samlar vi in nedanstående personuppgifter om dig:

Kontaktuppgifter (såsom namn, telefonnummer, mailadress)

Med vilka delar vi din information med?

Dina personuppgifter kommer hållas tillgängliga för relevant personal inom CTC och eventuella personer utanför CTC som jobbar åt oss. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med våra leverantörer enligt våra givna instruktioner och för våra bestämda ändamål, till exempel leverantörer för it/telefoni-tjänster och för projektsystem för administrering av databasen och inbokning av besök i studien. 

Var sparar vi information om dig?

Personuppgifter som vi samlar in från dig lagras inom Europeiska unionen/Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EU/EES) men kan också överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES. Dessa länder kan ha en lägre dataskyddsnivå än inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att våra leverantörer lever upp till samma säkerhets- och skyddsnivå som tillämpas i EU/EES genom att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter enligt gällande lagar. Detta kan exempelvis ske genom att använda av EU framtagna standardavtalsklausuler. Du kan få ta del av en kopia av de skyddsåtgärder som vidtagits genom att kontakta oss (se kontaktuppgifter längre ned).

Hur länge kommer vi att lagra din information?

Vi kommer i vår databas efter att du har lämnat ditt samtycke att lagra de personuppgifter vi behöver för att uppfylla de ändamål som framgår av denna information, så länge som du inte meddelar oss om annat. Detta innebär att om du sedan tidigare har ansökt om att delta, eller har deltagit, i en studie hos oss, och därmed redan registrerat dig i vår databas, kommer vi i vår databas att lagra dina personuppgifter tills vidare. Du kan närsomhelst välja att återkalla samtycket och därmed bli borttagen från vår databas. Om du begär det så kommer vi på ett säkert sätt att ta bort dina personuppgifter alternativt anonymisera dina uppgifter så att dessa inte längre utgör personuppgifter. Om du inte längre önskar vara registrerad i vår databas och vill återkalla ditt samtycke för personuppgiftsbehandlingen ber vi dig kontakta oss eller skicka din begäran här. För de fall vi betalat ut arvode till dig efter deltagande i studier hos oss lagras dina personuppgifter i enlighet med bokföringslagen under en period av 7 år. Om du deltar i en studie kommer du att få separat information om hur dina uppgifter kommer att behandlas och bevaras inom ramen för studien i samband med du får information och tillfrågas om samtycke till att delta i studien. Det kan vara bra att känna till att om du redan har deltagit i en studie kan CTC ha rätt att fortsätta att behandla dina personuppgifter inom ramen för den aktuella studien för att exempelvis uppfylla de krav som ställs enligt gällande lagar.

Hur skyddar vi dina personuppgifter

Vi vidtar ett antal tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för att skydda dina personuppgifter som vi behandlar i enlighet med de krav som ställs under GDPR och vi ställer även samma krav på våra underbiträden. Alla våra anställda som har tillgång till, eller är involverade i, behandlingen av dina personuppgifter är lagligen skyldiga att respektera dess konfidentialitet och är också bundna av avtal att göra det. På CTC har vi även ett dataskyddsombud som har det övergripande ansvaret för personuppgiftshanteringen. Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud framgår längst ned i denna information.

Vilken laglig grund stödjer vi behandlingen av dina personuppgifter på?

För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i dataskyddsförordningen, en så kallad laglig grund. Den lagliga grunden för att behandla dina uppgifter enligt vad som beskrivs i denna information är samtycke. Samtycket lämnar du i samband med att du registrerar dig på vår hemsida. När vi behandlar dina personuppgifter i syfte att betala ut arvode för ditt deltagande i studien är de lagliga grunderna fullgörande av avtal samt rättslig förpliktelse. När du är i kontakt med oss i övrigt, till exempel för att få veta mer om våra studier, behandlar vi dina personuppgifter utifrån vårt berättigade intresse att administrera kontakten med dig och däri informera, marknadsföra och svara på frågor om vår verksamhet. Vänligen notera att laglig grund för personuppgiftsbehandling inom ramen för det faktiska genomförandet av en studie framgår i den information du får i samband med att du tillfrågas om samtycke till att delta i studien.

Vad är dina rättigheter?

Rätt till information. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och få veta hur dessa används efter att de har blivit insamlade. På begäran, en gång per år, kan vi kostnadsfritt tillhandahålla en kopia av de personuppgifter som vi har lagrade.

Rätt till begränsning. Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. I praktiken kommer en begränsning av dina uppgifter innebära att vi anonymiserar eller raderar dina personuppgifter i vår databas (se mer om radering nedan).

Rätt till rättelse. Vi vill säkerställa att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och uppdaterade. Om någon information är felaktig ber vi dig att kontakta oss. Du kan närsomhelst begära att få dina personuppgifter rättade.

Rätt till radering och återkallande av samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke och begära att vi ska radera dina personuppgifter. Om du inte längre önskar vara registrerad i vår databas och vill ta tillbaka samtycket, ber vi dig kontakta oss eller skicka din begäran här. Vi kommer då på ett säkert sätt att ta bort dina personuppgifter alternativt anonymisera dina uppgifter så att dessa inte längre utgör personuppgifter. Det kan vara bra att känna till att om du redan har deltagit i en studie kan CTC ha rätt att fortsätta att behandla dina personuppgifter för att exempelvis uppfylla de krav som ställs enligt gällande lagar. Om du deltar i en studie kommer du att få separat information om hur dina uppgifter kommer att behandlas och bevaras inom ramen för studie i samband med du får information och tillfrågas om samtycke till att delta i studien.

Dataportabilitet. Vi tillämpar inte data portabilitet på CTC med hänsyn till att det kan förekomma känsliga personuppgifter och att data portabilitet inte har någon praktisk tillämpning i vår verksamhet.

Klagomål. Du kan lämna ett klagomål till Integritetsmyndigheten (IMY) om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Om du vill använda någon av dina rättigheter beskrivna ovan så kontaktar du oss (se våra uppgifter nedan). Om du vill lämna ett klagomål till Integritetsmyndigheten så behöver du kontakta dem.

Hur kommer du i kontakt med oss?

Du kan alltid kontakta oss om du vill ha mer information om hur vi hanterar eller lagrar dina personuppgifter, om du har klagomål på hur vi samlar in, lagrar eller använder dem eller om du vill dra tillbaka ditt samtycke och därmed inte längre ha dina personuppgifter med i vår databas med forskningspersoner. Våra kontaktuppgifter hittar du nedan.

CTCs dataskyddsombud: dpo@ctc-ab.se

Generell e-mail till CTC: info@ctc-ab.se

Telefon: 018-30 33 00

Cookies

En cookie är en textfil som en webbplats begär att få spara på en webbplatsbesökares dator eller mobila enhet (t.ex. surfplatta eller mobiltelefon).

Cookies används för att kunna ge webbplatsbesökare bättre service och för att webbplatsbesökaren ska få tillgång till olika funktioner på webbplatsen. För mer information om hur CTC använder sig av Cookies hänvisar vi till vår separata cookie-policy.

Länkar till andra webbplatser

Vår hemsida innehåller länkar till webbplatser som drivs av andra organisationer som har egna integritetspolicys. Vänligen se till att noggrant läsa igenom villkor och integritetspolicy innan du lämnar personuppgifter på en annan organisations webbplats eftersom vi inte åtar oss något ansvar för andra organisationers webbplatser.

Sociala medier

Våra webbplatser innehåller funktioner som är kopplade till olika sociala medier vilka har egna integritetspolicys. Vänligen se till att noggrant läsa igenom deras villkor och integritetspolicys innan du lämnar personuppgifter eftersom vi inte åtar oss något ansvar för dessa funktioner.

Ändringar av informationen

Vi förbehåller oss rätten att närsomhelst göra ändringar i denna information och vi uppmanar därför att hålla koll på vår webbplats för uppdateringar. Vid större ändringar kommer vi klart och tydligt informera om detta på vår webbplats samt, om vi bedömer det lämpligt, informera dig om ändringarna med ett elektroniskt meddelande.

Denna information är senast uppdaterat; Mars 2024.