Vem skyddar mina intressen?

Vem skyddar mina intressen?

Det sätt på vilket man idag bedriver klinisk forskning har sin bas i Helsingforsdeklarationen. Deklarationen, antagen av Världsläkarförbundet (World Medical Association) år 1964 och uppdaterad genom åren, ger etiska riktlinjer för forskning på människor inom det biomedicinska området.

Där beskrivs att det är läkarens plikt att ständigt förbättra behandlingsmetoder och utöka vår kunskap om sjukdomar, men att detta inte får ske på bekostnad av enskilda individers integritet eller säkerhet. Prövningar måste vara utformade på ett sådant sätt att risken för den som deltar inte är större än nyttan och så välplanerade att man verkligen kan besvara den vetenskapliga fråga som ställs.

För att säkerställa att alla dessa krav uppfylls och att deltagarnas intressen skyddas är flera parter inblandade:

  • Medverkande läkare och eventuella företag har en gemensam skyldighet att kunna motivera exakt varför en klinisk prövning ska göras och varför man vill göra den på ett visst sätt. Om en klinisk prövning genomförs utan ett företags medverkan, är det den ansvarige läkarens skyldighet att motivera på samma sätt.
  • Läkaren har skyldighet att bedöma om prövningen är medicinskt korrekt och genomförbar. När företaget (om sådant medverkar) och läkaren är överens omprövningens utformning, måste den godkännas dels av Läkemedelsverket, dels av en regional etikprövningsnämnd (för alla prövningar) som består av både läkare och lekmän. 
  • Läkemedelsverket granskar att läkemedelsprövningen är korrekt planerad, att uppgifterna om läkemedlet är väl underbyggda och att alla myndighetskrav på säkerhet etc. är uppfyllda.
  • Läkemedelsverket utför också inspektioner, där man granskar kliniska läkemedelsprövninga för att försäkra sig om att alla parter utför dem korrekt. 
  • Den regionala etikprövningsnämnden granskar alla typer av kliniska prövningar och bedömer, dels om förhållandet mellan eventuell risk och eventuell nytta för individen är acceptabelt, och dels om den information som är tänkt att ges till deltagarna är korrekt och begriplig.

Vill du bli forskningsperson och delta i våra studier?

Anmäl dig till vår databas för forskningspersoner så får du information när det finns en kommande eller pågående studie som matchar din profil.

Vill du bli forskningsperson och delta i våra studier?