Så går studierna till

Så går studierna till

När du anmält ditt intresse för att delta i studier på CTC kommer du att bli kontaktad av vår personal om du passar in i någon av de studier som är pågående. Observera att ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.

Steg 1: Hälsokontroll

På hälsokontrollen får du muntlig och skriftlig information av sköterska samt läkare.

Den skriftliga informationen innehåller information om:

 • den övergripande planen för forskningen
 • syftet med forskningen
 • de metoder som kommer att användas
 • de följder och risker som forskningen kan medföra
 • vem som är ansvarig för studien
 • att deltagande i forskningen är frivilligt, och din rätt att när som helst avbryta din medverkan

Efter att du fått både skriftlig och muntlig information om studien kommer du att få möjlighet att i enrum med vår läkare ställa frågor om studien innan du bestämmer dig för om du vill vara med i studien eller inte. Om du väljer att vara med i studien skriver både du och läkaren på ett samtycke. Observera att du när som helst kan välja att avbryta studien efter att samtycket är signerat. Inga studierelaterade undersökningar görs före du och läkaren signerat samtycket.

Steg 2: Provtagning och kontroller genomförs och brukar vanligtvis innehålla följande aktiviteter

 • Läkarundersökning 
 • EKG, Blodtryck, längd och vikt, ibland ytterligare studiespecifika undersökningar
 • Blodprover
 • Urinprov
 • Drogtest, vi har nolltollerans (läs mer om vår drogpolicy)
 • Graviditetstest för kvinnor i fertil ålder

Steg 3: Om du stämmer in på alla kriterier för deltagande

Du kan nu bokas in i den grupp som du önskar delta i och är välkommen att delta i studien! Eftersom vi har ett bestämt antal som behöver starta i studien på de utsatta datumen bokar vi alltid in fler personer på hälsokontrollen än de antal som kommer att starta studien. Om ”din” grupp är full så kan du erbjudas att vara reserv, eller alt. att delta vid ett senare tillfälle.

Steg 3: Om du inte stämmer in på alla kriterier för deltagande

Om du inte stämmer in på något av de kriterier som krävs för att man skall kunna delta kommer vår studiepersonal ringa upp dig och informera dig om detta.

Ersättning i kliniska studier är skattepliktig och för den eventuella mat som serveras på kliniken görs avdrag enligt skatteverkets regler. Reseersättning och ersättning för inkomstbortfall kan förekomma i vissa studier. Den ekonomiska ersättningen sätts i relation till studiens omfattning. 

Vill du bli forskningsperson och delta i våra studier?

Anmäl dig till vår databas för forskningspersoner så får du information när det finns en kommande eller pågående studie som matchar din profil.

Vill du bli forskningsperson och delta i våra studier?