Vilket skydd har jag?

Vilket skydd har jag?

Både företag och ansvariga läkare är skyldiga att se till att varje patient eller frisk frivillig försöksperson garanteras fullgott ekonomiskt skydd genom en försäkring eller på annat tillfredställande sätt, om skador skulle uppkomma i samband med prövningen. 

Såväl offentliga som privata vårdgivare är därför skyldiga att teckna en patientskadeförsäkring. Från denna försäkring kan ersättning lämnas för fysiska och psykiska skador (med vissa undantag), som orsakats av undersökning, vård eller behandling, fel på utrustning eller medicinteknisk produkt, felaktig diagnostisering, infektioner, olycksfall, och med läkemedel som inte hanterats på rätt sätt. CTC har en sådan försäkring via IF. 

Skador på grund av egenskaper hos läkemedlet eller brister i beskrivningen av hur det skall användas ersätts däremot inte i enlighet med patientskadelagens regler. Sådana skador ska istället i det försäkringsbolag som läkemedelsföretaget har en produktförsäkring hos, detta är angivit i ditt samtycke. I många fall har läkemedelsföretaget tecknat denna via Svenska Läkemedelsförsäkringen (lff.se).

Vill du bli forskningsperson och delta i våra studier?

Anmäl dig till vår databas för forskningspersoner så får du information när det finns en kommande eller pågående studie som matchar din profil.

Vill du bli forskningsperson och delta i våra studier?