Har du typ 2 diabetes?

Har du typ 2 diabetes?

Studie 192

Om du vill vara med och hjälpa till att utveckla framtida behandling mot typ 2 diabetes kan den kliniska studien REIMAGINE 2 vara något för dig.

För att kunna delta i diabetesstudien

Du kan vara lämpad att delta i denna kliniska studie om du:

  • är 18 år eller äldre
  • har ett BMI ≥ 25 kg/m2
  • har haft typ 2 diabetes i mer än 6 månader

Vad behöver du göra?

  • Injicera studieläkemedlet med en lättanvänd injektionspenna en gång i veckan
  • Närvara vid regelbundna studierelaterade hälsokontroller och medicinska tester, inklusive blodprovstagning
  • Fylla i en doseringsdagbok och frågeformulär med hjälp av en studieapp
  • Hålla kontakten med studiepersonalen under studien vid regelbundna schemalagda besök under en period på 1,5 år

Mer information och anmälan

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller skicka in en intresseanmälan nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl ditt intresse för studien